وزارت راه: تهدید مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با ذکر مقام قضایی (شورای حل اختلاف) به موقع وظایف خود را انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها متناسب با درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود. خانه پذیرفته می شود واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.