وزارت مسکن: تهدید مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با مشخصات مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به موقع به انجام وظایف خود اقدام نکرده باشد و یا افزایش اجاره بها متناسب با درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود، منزل مسکونی. پذیرفته شده است. واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.