وزیر راه: حمایت اجتناب کرده اند ایران در ۳ بخش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
طبق توافقات اولین در بازدید آیت الله رئیسی به قطر و دیدار همراه خود امیر این ملت، اسکان و بار اثیری و دریایی انواع اجتناب کرده اند مسافران و مسافران در جام جهانی ۲۰۲۲ اجتناب کرده اند جمله حمایت های ایران اجتناب کرده اند این مناسبت {خواهد بود}.