وضعیت تحصیل "فضا فیزیکی" اطلاعات آموزانی کدام ممکن است بردن شدند
در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حضوری اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین، سه شرط «رعایت بهداشت شخص خاص، بهداشت تنظیم، استفاده دقیق اجتناب کرده اند ماسک و جریان هوا گروه ها» اشاره کردن شده و به وضعیت «سلامت جسمانی» ردیابی نشده است. فضا: بعد.