وضعیت روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اگر در صورت توافق در برجام، دوربین ها روشن و فعال شوند، اسلامی گفت: شرط حذف این است که همه موارد ادعایی را کنار بگذارند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهدات خود و این ادعاها و دروغ ها برگردند. موارد آن را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.