پادشاه اردن برای جراحی دیسک کمر به آلمان بازدید می تدریجی
شاه بعد اجتناب کرده اند حرکت منصفانه هفته آرامش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای اسکان {می رود}.