پاسخ تهیه کننده «کهرامان» به شکایت اجتناب کرده اند اصغر فرهادی..
همراه خود ملاحظه به داده ها نادرست مطبوعاتی، مورد نیاز می دانم انتخاب بازپرس قضایی در ایران در گذشته تاریخی ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ با توجه به این فیلم به اطلاع همه برسانم.