پاسخ قرمزها به ۱ خبر؛ ما این معلم را نمی خواهیم!


به مشاوره فانئوس،

مدیرعامل رفسنجان کوپر بلافاصله پس اجتناب کرده اند تخلیه این خبر اظهار داشت: {همه ما} شناخته شده به عنوان مسئولین تجهیزات گلف و مردمان رفسنجان همه وقت قدردان زحمات ربیعی هستیم و اجتناب کرده اند زحماتی کدام ممکن است در این روش انجام داد تشکر می کنیم.سال هایی کدام ممکن است رفسنجان انجام داد. کوپر به یکی اجتناب کرده اند مقاوم ترین نیروی کار های فوتبال ایران تغییر شد. متشکرم. ما خوب سال و نیم همراه خود آنها قرارداد داریم و مفتخریم کدام ممکن است به همان اندازه بالا قرارداد به آنها خدمت کنیم. علاوه بر این این عقد صریح، عقد قلبی هم بین ما هست کدام ممکن است مدت این عقد قلبی هیچ وقت تمام نمی شود!

در همین اتصال به تأمین موثق تجهیزات گلف پرسپولیس ردیابی کردیم کدام ممکن است نخواست شناسایی شخصی را فاش تنبل و او یا او این خبر را تکذیب می تنبل:

محمد ربعی چه سودی برای تجهیزات گلف پرسپولیس دارد، پرسپولیس یحیی گل محمدی و کادر مقاوم دارد و وارد این بازارهای اخیر نمی شود!