پایان دادن آرایش معلم/نمایندگی در مدرسه های تقویتی اختیاری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است به بازخورد پاسخ می دهید »“ممکن است.

  • بازخورد تشکیل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.