پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی بیش اجتناب کرده اند شش هزار خودرو در یک واحد روز


اطلاعات نمایندگی؛ ایکوپرس – خودرو پس اجتناب کرده اند بازدید اسفندماه سال قبلی رئیس جمهور به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور فرمان افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه خودرو، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان اجزا یدکی برای کاهش انواع خودروها، کار تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده رکوردهای جدیدی {در این} زمینه به سند رسید.

در همین راستا دیروز ۲۶ فروردین ماه ۶۰۳۰ تجهیزات خودرو در مکان های تولیدی گروه تجاری ایران خودرو {در سراسر} ملت پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن عرضه به مشتریان شد.
اجرای فرمایشات ریاست احترام جمهوری در زمینه های مختلف ساخت، رشد محصول، افزایش استاندارد، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در گروه تجاری ایران خودرو همراه خود جدیت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن در سال جاری همراه خود افزایش ساخت افزایش خواهد کشف شد. تهیه محصولات جدید، افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورها حاضر خواهد بود.
این خودروساز همراه خود افزایش گارانتی محصول به ۳ سال هر دو ۶۰ هزار کیلومتر، گامی در جهت تامین درخواست شده است رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت مشتریان برداشته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید