پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر کاخ شیرین را لرزاند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری حوالی قصرشیرین در مرز عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را لرزاند.

این پایین لرزه در ساعت ۵:۲۸ بامداد درست در این لحظه جمعه ۲۰ فروردین در کاخ شیرین گزارش شده است.

اندازه جغرافیایی این پایین لرزه ۴۵.۳۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی ۳۴.۵۴ در ۲۴ کیلومتری قصرشیرین ۵۰ کیلومتری {بوده است}. srplg برو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ کیلومتر دلم برایش شایسته شده {اتفاق افتاد}.