پرسپولیس کدام پول‌ها را اجتناب کرده اند جریمه رادو شویچ کسر کرد؟


به گزارش وانانیوز، 

طبق خبری کدام ممکن است موقعیت یابی مناسب تجهیزات گلف پرسپولیس درست در این لحظه آشکار کرد در دفاعیه‌ایی کدام ممکن است در خصوص پرونده شکایت رادوشویچ گلر سابق این نیروی کار {انجام شده} بود این تجهیزات گلف سودآور شد مبلغ ۶۵ هزار یورو به علاوه درآمد سالیانه اجتناب کرده اند رقم مورد ادعای این شرکت کننده را کسر تنبل.

این در حالی است کدام ممکن است ۶۵ هزار یورو کسر شده اجتناب کرده اند جمله پول‌هایی است کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس هر دو به این شرکت کننده داده بود هر دو اینکه قرار بوده شناخته شده به عنوان آپشن حضور در لیگ قهرمانان آسیا به این دروازه‌بان تیز کردن شود با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس اجتناب کرده اند حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم ا ست این دلیل است پاداش حضور {در این} مسابقات به این دروازه‌بان تعلق نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند مواردی بود کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس سودآور شد اجتناب کرده اند جریمه شخصی به این دروازه‌بان کروات کسر تنبل.

این در حالی است کدام ممکن است بخش عکس اجتناب کرده اند پول‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این جریمه کسر شده متعلق به ارزش پروازهای رادو شویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پاداش‌هایی است کدام ممکن است او بدست آمده کرده است.

این در حالی است کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس در امتحان شده {است تا} به شما گزینه بدهد همراه خود ادله‌های تولید دیگری بخشی اجتناب کرده اند این جریمه را کسر تنبل.

انتهای پیام/