پشتیبانی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا اجتناب کرده اند جنایت‌های رژیم صهیونیستی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


پشتیبانی آمریکا و اروپا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی

رئیس انقلاب در دیدار دانشجویان گفتند: رژیم صهیونیستی هم همراه خود پشتیبانی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا انتهای رذالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت را انجام می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌های اسلامی در زمینه فلسطین خیلی خطرناک حرکت می‌کنند .