پنتاگون: روسیه در جاری ترتیب مجدد نیروهای شخصی برای حمله به اوکراین است
واشنگتن معتقد است کدام ممکن است این سوئیچ اطمینان حاصل شود که استقرار مجدد آنها برای عملیات بلند مدت در ناخوشایند اوکراین {بوده است}.