پنتاگون: روسیه نیروهای شخصی را در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اوکراین افزایش داده است/ فرستاده روسیه: سفارت روسیه در آمریکا در محاصره است.
بر مقدمه برآوردهای پنتاگون، روسیه طی هفته قبلی ۱۱ گردان تاکتیکی تولید دیگری را در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اوکراین مستقر کرده است کدام ممکن است مجموع گردان های تاکتیکی روسیه را {در این} جهان به ۷۶ گردان می رساند.