پیش سوراخ بینی کاهش کار کردن گندم در مزارع دیم گچسارلین


لیلا عطازاده در اظهار داشت وگویی اظهار کرد: امسال جدا از ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۶ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی این شهرستان گندم کشت شده است.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند این مرحله اجتناب کرده اند اراضی زیر کشت جاچساران هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۰ هکتار آبی و هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۷ هکتار زیر شیروانی است.

سرپرست جهاد کشاورزی جاچساران همراه خود دقیق اینکه پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجتناب کرده اند این میزان پایین ۲۹ هزار تن گندم درو کردن شود، تصریح کرد: ۱۲۶۰ هکتار جو در اراضی این شهرستان کشت شد کدام ممکن است ۱۲۰ هکتار آن آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی آبی است. : اجتناب کرده اند این مرحله پایین ۲۵۰ تن جو درو کردن تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: حدود ۹۰ سهم اجتناب کرده اند اراضی دیم گچساران قابل درو کردن نیست. امسال ۵۳۱ هکتار کلزا در جاچساران کشت شد کدام ممکن است پیش سوراخ بینی می کنیم اجتناب کرده اند این میزان اراضی شهرستان هزار تن درو کردن کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی جاچساران خاطرنشان کرد: درو کردن گندم {در این} شهرستان اجتناب کرده اند اول اردیبهشت ماه بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود.

عطازاده دقیق کرد: برای درو کردن محصول گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا در جاچساران به ۷۰ تجهیزات کمباین خواستن است کدام ممکن است در جاری حاضر ۱۱ درو کردن {در این} شهرستان موجود است.

وی افزود: رئیس مکانیزاسیون کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد کنار هم قرار دادن سازی ۶۰ تجهیزات کمباین برای گچساران را یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای تامین کمباین {در این} شهرستان {وجود ندارد}.

عطازاده اظهار داشت: بر مقدمه مصوبات، کسب تضمینی گندم همراه خود قیمت ۱۱۵ هزار ریال اجتناب کرده اند کشاورزان توسط امکانات تصمیم گیری شده انجام تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه به هیچ عنوان نباید این محصول استراتژیک اجتناب کرده اند شهر خارج شود، اظهار داشت: اپراتورها محصول را به امکانات کسب عرضه دهند، علاوه بر این ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ کشاورز در جاچساران مشغول به کار هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید