چابهار، شهر تشنه اقیانوس
قلمرو آزاد چابهار شخصی همچنان بی نظیر ترین امور تجاری، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در موقعیت به تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی شخصی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالیان متمادی بر دوش شهر بود.