چاپ شده ویژه این سیستم مهنا به رویداد ماه مبارک رمضانبه آموزش داده شده است فانئوس،

به گزارش اداره کل ارتباطات نمایندگی ارتباطات سیار ایران، «مهنا» عنوان ویژه این سیستم ای است کدام ممکن است در کنار اول به رویداد استقبال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان آن را تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن در فضایی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی منحصر به فرد دانست. داستان هایی با اشاره به مسکن افراد ملاحظه زیادی به محله داشته باشید.

این این سیستم هر ساعت شب همراه خود اجرای «مجده لواسانی» میزبان چهره های شناسایی شده است زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی همچون شهرزاده کمال زاده، علی صالحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید شمسی {خواهد بود}.

مهنا اجتناب کرده اند چهارشنبه ۱۰ به همان اندازه ۱۲ جمعه اجتناب کرده اند فروردین ۱۴۰۱ هر ساعت شب ساعت ۲۱ اجتناب کرده اند طریق روبیکا، ایگپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذره بین چاپ شده تبدیل می شود.