چرا امام (ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند؟/ مدیریت پاسخ داد
قطعنامه ای که امام پذیرفت به خاطر این فشار نبود. پذیرش قطعنامه از سوی امام به دلیل لیست مشکلاتی بود که آن روز مسئولان امور اقتصادی کشور پیش روی ایشان گذاشتند و نشان دادند که کشور با این همه هزینه جنگ را نمی کشد و نمی تواند ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت.