چرا ایران در جاری رشد نیست؟!
فهرست ۲ نسبت دانشمندان برتر جهان کدام ممکن است سال قبلی توسط پلاس وان چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال دانشکده های خانه قرار گرفت، یک دسته کامل ایرانی را برای ادغام کردن می شد کدام ممکن است هیچ کدام در زمینه های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی کار {نمی کردند}.