چرا صدف ها را اجتناب کرده اند ساحل ترکیبی نمی کنیم؟ (فیلم)
خرچنگ های گوشه نشین، دوست ندارم اکثر خرچنگ های تولید دیگری، شکمی ناخوشایند دارند. این خرچنگ ها اجتناب کرده اند پوسته های دردسرساز حیوانات تولید دیگری برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی استفاده می کنند، به همین دلیل بیشتر اوقات مجبورند به پوسته های بهتر بروند.