چرا مرامند ادای احترام به استقلال را تکذیب کرد؟


به مشاوره فانئوس،

در روزهایی کدام ممکن است مشاوره می شد محمدحسین مرادمند اجتناب کرده اند خدمت ناتوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است پس اجتناب کرده اند نوک فاصله تمرینی شخصی به استقلال بازگردد، روز قبل همراه خود تخلیه مطلبی گفتن کرد کدام ممکن است ملوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر بازگشتش به نیروی کار سراسری را تکذیب کرد. نیروی کار آبی .

مرادمند با بیرون شک اجتناب کرده اند برخورد برخی اجتناب کرده اند اعضای نیروی کار همراه خود او ناراحت است با این حال انگیزه تخلیه این ماجرا اینجا است کدام ممکن است مقوا تفریحی او برای ملوان صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن شرکت کننده به همان اندازه آخر {نمی تواند} به ترکیبی آبی ها بازگردد. فصل

این دلیل است مورامند موضوع ادای احترام به استقلال را تکذیب کرد از تمایل دارد به همان اندازه نوک فصل در ملوان نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت فصل بازگشتش به استقلال مهم بخورد.