چرا ۳۰ درصد مردم واکسن کرونا را نزدند؟/ روایتی از امیرکبیر و مردمی که از ترس جن زیر آبله نرفتند؟
وقتی امیرکبیر گریه کرد و گفت: ما مسئول کشته شدن آنها هستیم، میرزا آقاخان گفت: اما به خاطر نادانی خودشان است و امیر پاسخ داد: ما هم مسئول جهل آنها هستیم. اگر در هر روستا و کوچه و خیابان مدرسه بسازیم و کتابخانه بسازیم، دعانویسان کتابهایشان را جمع می کنند. همه ایرانی ها فرزندان واقعی من هستند و من گریه می کنم که این مردم آنقدر نادان باشند که از آبله بمیرند.»