چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟




اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا دید، اما حداقل برخی از این سازه ها که بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد احتمالاً مواردی را شامل می شوند که ما نمی خواهیم. انتظار دیدن در چنین لیستی را دارید. یکی نداشته باش