چه کسی Metavars را ایجاد خواهد کرد؟با وجود اینکه هنوز کار دشوار و به ظاهر خارق العاده ای است که تمام تصویر متاوارس را تعریف کنیم، اما به نظر می رسد چندین دهه از آن فاصله داریم، تکه هایی از آن روز به روز واقعی تر می شوند، و همانطور که در همه این تغییرات دیدیم، مسیری که متاوارس در حال رفتن است. به پا سودآوری شرایط نهایی طولانی و غیرقابل پیش بینی خواهد بود.