چگونه واکنش آلرژیک بهاری را اجتناب کرده اند کرونا تجزیه و تحلیل دهیم؟
در بحبوحه بیماری عروق کرونر، درگیر شدن به بیمارستان برای واکنش آلرژیک سخت است. اولین کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر چیزی کدام ممکن است باعث واکنش آلرژیک تبدیل می شود دوری کنید.