ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان به قتل رساند
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص بود و وجود نظام، نهادها و قوانین ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای سرزمین آفتاب با مرگ یک شخصیت خاموش شود.