کاسنی؛ متخصص سلامت: اجتناب کرده اند روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندخون به همان اندازه منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چند پوند(+عکس)
خانمها باردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرده نیز باید در گذشته اجتناب کرده اند بلعیدن کاسنی تذکر دکتر معالج شخصی را جویا شوند، از تحقیقات با اشاره به امنیت آن {در این} گروه ها منع شده است.