کالا محصولات Johnson & Andjanson در روسیه را متوقف کنید
جانسون اند جانسون یکی اجتناب کرده اند بهترین تولیدکنندگان دارو در این کره خاکی است. این نمایندگی حدود عالی سهم اجتناب کرده اند کالا شخصی را اجتناب کرده اند روسیه بدست آمده می تنبل.