کاپیتان گروه فوتسال گتی پاسند شویدبه مشاوره فانئوس،

علی اصغر حسن زاده کاپیتان گروه فوتسال گتی پاسند همراه خود حضور در محل کار این تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره همراه خود مدیران تجهیزات گلف برای همراهی این گروه در جام تجهیزات گلف های آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ برتر قرارداد شخصی را برای یک سال تولید دیگری تمدید کرد.

حسن زاده چندین بار عنوان بهتر از شرکت کننده فوتسال آسیا را اجتناب کرده اند آن شخصی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی نیز در بین ۱۰ فوتسالیست برتر جهان قرار داشت.