کراج شالوس یک طرفه شده است | فارس نیوز


رضا گدرزی فرمانده پلیس راه استان البرز در امروز در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرج همراه خود ردیابی به ازدحام ترافیکی در بزرگراه کرج – چالوس گفت: برای کاهش بار ترافیکی این بزرگراه حیاتی است اجتناب کرده اند کرج وارد بزرگراه چالوس شوید کدام ممکن است ممنوع است.

فرمانده پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان البرز خاص کرد: این محدودیت اجتناب کرده اند جنوب به شمال میدان امیر کبیر کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبان تهران – شمال اعمال شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه هم اکنون بازدید کنندگان در لاین جنوبی بزرگراه کرج – شالوس اجتناب کرده اند شهرستانک به تونل البرز شلوغ است، ذکر شد: بار ترافیکی امسال نسبت به سال های قبلی فوق العاده اصولاً است.

این مقام در کنترل خطاب به رانندگان ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط ترافیکی باید همراه خود پلیس همکاری کنند.

نوک نامه / ج
این را برای صفحه اول اصرار دهید