کرمان سرخ شد
جدا از این شهرهای راور، زرند، کهپنان، رابر، سرجان، ارزوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منوجان نیز در کلاس شهرهای سرخ قرار می گیرند.