کشاورزان ایستگاه بازی کلی ندارند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان دهقان، علی جمشیدیان فرماندار شهرستان دهگان در مونتاژ شورای بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها این شهرستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: مونتاژ شورای بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها به صورت فاصله ای برگزار شود. هر ۲ ماه یکبار

وی افزود: دستورالعمل شورای بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها باید محلی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اجرا کار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های فرعی این شورا تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهدات آنها برای تصویب ادعا شود.

جمشیدیان بر لزوم ملاحظه به موضوع بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تجهیزات هایی کدام ممکن است در قبال بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها مسئولیت دارند باید ملاحظه شدید داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر مشکلات فعلی امتحان شده کنند به همان اندازه به طور پیوسته شاهد نزول باشیم. مرحله اجتماعی.” خسارت برای حضور در نتیجه باید نقشه راه سلامت دنبال شود.

فرماندار شهرستان داگان همراه خود خاص اینکه در کلاس ها اجتناب کرده اند رئیس هر اداره دعوت تبدیل می شود، مورد نیاز است رئیس اداره نیز در مونتاژ حضور داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها محوله به اداره خرس امر شخصی را همراه خود جدیت پیگیری تدریجی.

وی اظهار داشت: باید به بازی بانوان ملاحظه ویژه شود چرا کدام ممکن است باید زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها مورد نیاز برای بازی بانوان فراهم شود به همان اندازه بانوان محدودیتی {در این} زمینه نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای تامین چشم اندازها مورد نیاز به کار می گیریم.

محمد صالحی رئیس اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها شهرستان دهقان همراه خود تاکید بر اهمیت ملاحظه به موضوع بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها اظهار داشت: تشکیل شورای بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها شهرستان باید در میل قرار گیرد.

وی همراه خود ردیابی به ضعیف ایستگاه های بازی همگانی {در این} شهرستان اظهار داشت: داگان تنها شهری است کدام ممکن است ایستگاه بازی همگانی در آن {وجود ندارد}.

رئیس اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها دهگان ایجاد ایستگاه سلامت در امتداد طرف پایین باغ داگان را اجتناب کرده اند مصوبات مونتاژ زودتر عنوان کرد کدام ممکن است امیدواریم بدون در نظر گرفتن سریعتر مورد ملاحظه قرار گیرد.

انتهای نامه / ۶۳۱۲۲ / الف
این را برای صفحه اول اصرار دهید