کمیته توافق شیعیان اجازه انحصار در توسعه سیاسی عراق را نمی دهد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند بغداد در این زمان، «علی شکوه شناسیمشاور فراکسیون صدقون در پارلمان عراق در این زمان دوشنبه دانستن درباره فینال تحولات سیاسی این ملت صحبت کرد.

بر مقدمه این گزارش، مشاور فراکسیون «صدقون» در پارلمان عراق ذکر شد: موضع کمیته توافق شیعیان اینجا است کدام ممکن است توسعه سیاسی نباید یک طرفه باشد. شورای توافق اجازه چنین کاری را نمی دهد.

وی افزود: موضع کمیته توافق شیعیان انصافاً خاص است. شورای توافق حقوق اکثریت قریب به اتفاق شیعه در مجلس را {تضمین می کند}. به همین دلیل هرگونه اقدام شورا برای برگزاری یک مونتاژ انتخابات ریاست جمهوری یکجانبه همراه خود مجازات شورای توافق مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

قبلاً «محمد خشناویکی اجتناب کرده اند اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق دانستن درباره تحولات سیاسی این ملت صحبت کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه بود: اتحادیه میهنی کردستان اخیرا پیام های به صورت جداگانه ای کشتی کرده است آه باشی او به کمیته توافق شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان صدر فرستاده شد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای اتحادیه سراسری ذکر شد: پیام های ارسالی به گروه های سیاسی عراق موید اینجا است کدام ممکن است نزدیکی شورای توافق شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان صدر {به یکدیگر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل ائتلاف مشترک در نتیجه شکست ساختار های خارجی تبدیل می شود.

متأسفانه در مونتاژ قبلی مجلس شاهد بودیم کدام ممکن است جریان صدر اجتناب کرده اند طریق ائتلاف همراه خود برخی گروه‌های سیاسی در جستجوی این بود.ماشین درو احمد » برای راه اندازی شد نامزد حزب دمکرات کردستان برای ریاست جمهوری.