کورتیکواستروئیدهای صحیح برای معامله با آسم در کودکان کدامند؟
نتایج این تجزیه و تحلیل ها آرم می دهد کدام ممکن است در معامله با حمله حاد آسم، کورتون های خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریقی تأثیر یکسانی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان فرآیند معامله با را بر ایده رضایت کفگیرها، همکاری کودک، مسائل جانبی دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این انگشت محدوده کرد.