کیهان: رئیس صداوسیما باید انقلاب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند سلبریتی های پایبند به خوب ارزش ها دعوت تدریجی
وی در دوران اصلاح در گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اجرایی رخ داده {در این} رسانه نیازمند برچیده شدن این ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه نیروهای مذهبی اختصاص داده شده، متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی برای ساخت این سیستم است.