گارد استقلال زنگ خطر را به صدا درآورد / راه حلی دارم


به مشاوره فانئوس،

وحید قلیش در خصوص بردن فعلی حمید لاک اجتناب کرده اند پرسپولیس اظهار داشت: حمید لاک دروازه بان فوق العاده خوبی است، او در روزهای ابتدایی حضورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لیگ قهرمانان آسیا انجام فوق العاده خوبی اجتناب کرده اند شخصی به حاضر گذاشته است. حمید لک این شبیه به لک است با این حال اجتناب کرده اند تذکر روحی به سختی تنظیم کرده است.

وی افزود: هر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری راه خودش را دارد. با این حال قابل انجام است دوستان اجتناب کرده اند این امتیازات اطلاعی نداشته باشند. با این حال راه رفع حمید برای باید پیش من می خواهم است. حامد لاک در اوایل دوران سر شخصی بود. با این حال در این زمان سر خورد زیرین. اگر می خواست می تواند در امتداد طرف تمرینات روال، ۲ هفته زیر تذکر من می خواهم ورزش تنبل. در واقع من می خواهم قبلاً پیش سوراخ بینی کرده بودم کدام ممکن است اوضاع در دریاچه چگونه پیش {می رود}. چون شرایط این گروه را اقامت کردم. حرف من می خواهم منظور نبود. آنها خودشان دیدند کدام ممکن است آنچه با اشاره به لیک گفتم مناسب است.

پیشکسوت گروه فوتبال پرسپولیس در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چه روزی تهدیدش به استقلال را گفتن کرد، اظهار داشت: آن روز ناراحت بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عصبانیت گفتم اجتناب کرده اند استقلال حمایت می کنم. آن روز خطا کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر آن اجتناب کرده اند هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم. وگرنه من می خواهم ۱۲ سال دروازه بان پرسپولیس بودم، این گروه چه چیزی به من می خواهم داده کدام ممکن است به من می خواهم استقلال بدهد؟ چه فایده ای برای من می خواهم دارد؟

قلیش افزود: علی پروین، نصیرالابراهیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شیوخ پرسپولیس می دانند کدام ممکن است من می خواهم اجتناب کرده اند روی درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل به نفع استقلال صحبت کردم ۹ اجتناب کرده اند ته دل. این دلیل است بزرگان پرسپولیس درگیر نشدند. آنها می دانند من می خواهم عصبانی بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گفتند طرفدار استقلال هستم.

وی دانستن درباره نحوه تعیین مقدار شرایط پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر دلیل داد: استقلال همراه خود ۱۰ شرکت کننده خوشایند ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده {نمی کنم} همراه خود این شرایط استقلال قهرمان شود. نکته مهم در ورزشی دیروز انجام حسین حسینی بود. او آنقدر خوشایند ورزشی کرد کدام ممکن است زنگ خطر برای همه رقبای او در گروه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال ملت به صدا درآمد. حسینی کمک کرد تیمش شکست نخورد. ساده {به دلیل} اینکه طرفدار پرسپولیس هستم نباید مزیت استقلال را نادیده بگیرم.