گروه اول کنکور دکتری معلم ابتدایی کشاورزی مراغه
این معلم مراغه ای همراه خود کسب رتبه اول در کنکور ۱۴۰۱ در موضوع مدیریت آموزشی افتخاری تولید دیگری برای گروه زیبایی شناختی این شهرستان کسب کرد.