گفتگوی تلفنی اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدراعظم آلمان – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاف شولز صدراعظم آلمان روز دوشنبه در تصمیم تلفنی کسب اطلاعات در مورد روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جهان ای به طور قابل توجهی فاجعه اوکراین گفتگو کردند.

وسط تصمیم ریاست جمهوری ترکیه در ادعا ای ادعا کرد: اردوغان {در این} تصمیم تلفنی بر اهمیت آسانسور روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت همکاری نزدیک در همه سطوح بین ۲ ملت تاکید کرد.

در ادعا ای کدام ممکن است وسط مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه آشکار کرد، آمده است: اردوغان به صدراعظم آلمان اظهار داشت کدام ممکن است امتحان شده های ترکیه برای بالا دادن به نبرد در اوکراین همراه خود قطعیت یکپارچه دارد.