گلایه سه نفر اجتناب کرده اند اهالی روستای باباجانی اجتناب کرده اند کدورت آب شرب/ وسط بهداشت: آب مفید است


امیر کرمی سرپرست بهداشت تنظیم وسط بهداشت کرمانشاه بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه، در {پاسخ به} گلایه اهالی وسطا هاوندران، سراب برد زنجیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جونانی اجتناب کرده اند شهرستان ثلاث باباجانی در خصوص آلودگی آب تصدیق شد: این آلودگی آب است. اجتناب کرده اند تذکر جغرافیایی جزو شهرستان ثلاث باباجانی است با این حال ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی آن توسط جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شهرستان جوانرود حاضر تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: تأمین تامین آب روستاهای هاوندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراب برد زنجیر چاهی نزدیک به بستر رودخانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان بارندگی های از حداکثر احتمال افزایش کدورت موجود است.

سرپرست بهداشت تنظیم وسط بهداشت کرمانشاه اظهار داشت: سیستم کلر زنی گازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر کلر ایمن بقیه در وب تخصیص تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {وجود ندارد}، طبق فینال الگوی های گرفته شده در ۱۳ فروردین، آب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان است. اجتناب کرده اند آلودگی باکتریایی

وی ادای احترام به شد: تأمین آبرسانی روستای جونانی قشم در سرچشمه روستا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلرزنی به صورت دستی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مکانیزاسیون کلرزنی {وجود ندارد}.

کرمی خاطرنشان کرد: بر ایده فینال الگوی های {انجام شده} در ۱۲ فروردین، آب نپخته آلوده به میکروب است. اکیپ مشترک وسط بهداشت، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب روز شنبه ۲۶ فروردین اجتناب کرده اند جامعه های آبرسانی روستاهای مذکور بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها الگوی برداری کردند.

وی اظهار داشت: در هر سه روستا بلافاصله آب دارای کلر بقیه در حد معمول است.

کرمی تصریح کرد: این سه روستا گمشده جامعه ترکیبی آوری فاضلاب خرس محافظت آبفا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی سد آبفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جامعه ترکیبی آوری فاضلاب {در این} سه روستا یکی اجتناب کرده اند راهکارهای پیشنهادی برای تعمیر کدورت آب {در این} سه روستا است. روستاها

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید