یان ساکی اجتناب کرده اند سمت معاونت مطبوعاتی کاخ سفید کناره گیری می تدریجی
منصفانه مقام ارشد کاخ سفید ذکر شد کدام ممکن است ساکی ادامه دارد رسماً قصد شخصی را برای انصراف کاخ سفید ادعا نکرده است.