یحیی شرکت کننده مغضوب را بخشید؟


به گزارش وانانیوز، 

مهدی عبدی مهاجم سرخپوشان کدام ممکن است {به دلیل} حضور در فینال جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشای ورزشی نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینوم اجتناب کرده اند سوی یحیی گل محمدی همراه خود تنبیه انضباطی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمرینات ۲ مونتاژ فعلی نمایندگی نکرد، تصور به اجتناب کرده اند بلافاصله در ورزش حاضر شود.

آموزش داده شده است شده او باید همراه خود عذرخواهی اجتناب کرده اند بقیه گیمرها به ورزش برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدی همراه خود این کدام ممکن است دیروز در ورزش حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا اجتناب کرده اند بقیه هم عذرخواهی کرد با این حال همه چیز دوباره شخصیِ یحیی به او اجازه ورزش نداد. جاری این کدام ممکن است چطور تصور به بلافاصله به او مجوز ورزش داده شود، اجتناب کرده اند آن اطلاعات ابهامی است کدام ممکن است همه چیز دوباره بی پاسخ این است مانده است.