یک خطای استراتژیک نامیده می شود "بیگانه هراسی"
بیرون جایی است که مفاسد اخلاقی از در و دیوار بلند می شود و مثلاً خانم هایی که پیراهن حلقه دار یا دامن کوتاه می پوشند باید بد اخلاق باشند! خانواده جایی در خارج از کشور ندارد و زن و مرد از صبح تا شب و از شب تا صبح به همسر خود خیانت می کنند. آنها همیشه پر هستند! بیرون و به خصوص غرب جایی است که دولت ها و ملت ها کاری جز توطئه علیه ایران ندارند. تمام تلاش و دغدغه آنها در فرهنگ، هنر، فناوری، اقتصاد، اطلاعات، امنیت و… تنها معطوف به یک چیز است: «تخریب ایران» و کاری به رشد و توسعه خودشان ندارند!