یک غرور باعث مرگ ۲۰ نفر در سیل تهران شد؟توقف یک دستگاه پراید در مسیر حرکت به سمت کانال رودخانه یکی از عوامل اصلی خسارت بود. چرا که سیل باعث شده بود این خودرو به طور کامل دریچه کانال را مسدود کند و سیلاب از بستر رودخانه وارد منطقه شود و در نهایت مردم و منطقه را به شدت درگیر کند.