یک ماه فرصت برای پرداخت میلیاردی مالیات خودرو
فرم وصول مالیات مذکور برای مالکان خودروهای مذکور که هنوز مالیات متعلقه را پرداخت نکرده اند صادر و از طریق درگاه خدمات الکترونیک ملی سازمان مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov .ir و به آنها اطلاع داده شده است. همچنین از طریق پیامک به آنها اطلاع داده شده است.