یک کارگردان: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: در روش های نظارتی به ویژه در عوامل سازمان صدا و سیما رفتار مشکوکی وجود دارد که قصد و هدفشان تخریب این سازمان در چشم مردم است. آنها در پرونده های نظارتی نفوذ کرده و با روش های نظارتی خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت نسبت به این سازمان سوق می دهند.