۴ سرپرست مقامات روحانی تفهیم اتهام شدند
عضو هیات مجلس تصریح کرد: تعدادی از میلیون ایرانی {به دلیل} سوءمدیریت مقامات در موضوعات مختلف مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط از حداکثر شاخص بازار سرمایه به زیر جاده فقر رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر انواع آنها افزوده شد.