۱.۹ میلیون سهامدار عدالت به شماره شبا مهلت ندادند/ ۲ روز برای اعلام شماره شبا
۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت هنوز ارقام شبا را ارائه نکرده اند، بنابراین مازاد سود سهام عدالت در سال های ۹۸ و ۹۹ که به ترتیب در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، هنوز برای آنها واریز نشده است. و این سودها نزد متولی مرکزی باقی مانده است.