۱۰ سهم ساخت نمایندگی های داده ها در بخش کشاورزی {خواهد بود} – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد عصر پنجشنبه در بازدید اجتناب کرده اند منصفانه نمایندگی داده ها بنیان ساخت ادوات کشاورزی در دزفول در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: ایران در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی به طور قابل توجهی نمایندگی های داده ها بنیان کشاورزی دارای نقطه ضعف هایی است کدام ممکن است در جاری حاضر {در این} زمینه ورزش می کنیم. به همین دلیل حمایت اجتناب کرده اند این نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای کپی کردن آنها در ملت حیاتی است.

وی همراه خود ردیابی به تاکید مقام معظم مدیریت بر ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامگذاری مانترا سال {در این} زمینه افزود: امسال امیدواریم بتوانیم در بخش کشاورزی داده ها بنیان گام برداریم. گامی در جهت کشاورزی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری.» خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عظمت برسید

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: {در این} راستا مقامات حال آیین نامه ای مشتمل بر ۱۹ ماده را همراه خود هدف حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان در بخش کشاورزی تصویب کرده است.

الساداتی نژاد بیمه را یکی اجتناب کرده اند دغدغه های بی نظیر نمایندگی های داده ها بنیان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: بیمه این نمایندگی ها {در این} سامانه گنجانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی همراه خود خاص اینکه نمایندگی های داده ها بنیان های پرریسکی هستند، یکپارچه داد: بر ایده آیین نامه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جهاد کشاورزی به طور ویژه اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان کشاورزی حمایت می تنبل.

الساداتی نژاد همراه خود خاص اینکه وزارت جهاد کشاورزی این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه هایی را در زمینه فرآورده های واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیوتکنولوژی در اصل کار دارد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه های تابعه همراه خود نمایندگی های داده ها بنیان رقبا نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز خواهند کرد. حتما تفریحی کن موقعیت تقویت می کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ما اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه بالا سال ۲۰ سهم نمایندگی های داده ها بنیان کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سهم اجتناب کرده اند کل ساخت نمایندگی های داده ها بنیان در ملت را به نمایندگی های کشاورزی بهبود دهیم. اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان کشاورزی {خواهد بود}.»

الساداتی نژاد علاوه بر این دزفول را قطب کشاورزی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دزفول {به دلیل} قابلیت های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط خاص یکی اجتناب کرده اند عوامل هدف ما در خوزستان است.

وی همراه خود ردیابی به تعهد سازماندهی تاسیسات تولیدی قند شهدای دزفول اظهار داشت: همراه خود سازماندهی این تاسیسات تولیدی قابلیت ساخت در خوزستان افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قابلیت ساخت شکر در ملت افزایش خواهد یافت. به طور گسترده پیش بینی {می رود} کدام ممکن است در بلند مدت ای فوق العاده نزدیک شاهد تحولی دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند در بخش کشاورزی باشیم.» دزفول به طور قابل توجهی در زمینه رشد محصولات گلخانه ای.

به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی در این زمان در سفری منصفانه روزه وارد خوزستان شد.

وی در مدت حضور در دزفول اجتناب کرده اند منصفانه نمایندگی تولیدی داده ها بنیان ساخت کننده ادوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات کشاورزی بازدید کرد.