۱۰ نفر در چادرهای جلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرند بر تأثیر سوخت مونوکسید کربن مسموم شدند۱۰ نفر در چادرهای جلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرند بر تأثیر سوخت مونوکسید کربن مسموم شدند